Boekings- en Algemene voorwaarden

HomeBoekings- en Algemene voorwaarden

ART 1

ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, arrangementen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de cabins, die worden verhuurd of geleased door IL NIDO NERO SRL, dochtervennootschap van LINCK INVEST BV met BTW BE0811701047 (hierna: bedrijfsnaam ‘Il Nido Nero’).
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  – verhuurder: Il Nido Nero
  – huurder:  de persoon die met Il Nido Nero een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik/lease van een shelter
  – gasten: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde shelter
  – bezoek: personen die met goedkeuring van de huurder op bezoek komen in de vakantiewoning, maar niet blijven slapen
 3. De boekingsgegevens en commentaren in het gastenboek van verhuurder van de klant zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst, maar kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden vanuit Il Nido Nero.
 4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen met verhuurder.
 5. Il Nido Nero behoudt zich voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Hierbij wordt op passende wijze rekening gehouden met de rechten en aanspraken van de klant.
Il Nido Nero

ART 2

Rechten en Plichten van de verhuurder

 1. Verhuurder is pas gebonden aan de verhuurovereenkomst na ontvangst van de volledige betaling.
 2. Verhuurder verplicht zich de shelter op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren.
 3. Verhuurder mag de cabin op elk redelijk tijdstip betreden om te controleren of de huurder de algemene voorwaarden en huisinstructies respecteert. In het bijzonder voor dringend onderhoud of technische inspecties, kan de verhuurder steeds, na verwittiging van de huurder, de nodige handelingen in de cabin stellen.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor: schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de shelter, op de aanhorende terreinen of door het gebruik van de op zijn terreinen aanwezige faciliteiten; schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen; onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen alsook technische storingen. Een en ander onverminderd dwingend rechtelijke wettelijke bepalingen.
 5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van huurder.
 6. Verhuurder is gerechtigd de reservering te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is;
  • indien de verhuurder bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet heeft ontvangen of de geldende betalingstermijnen door huurder niet zijn gerespecteerd
  • indien de huurder niet aan zijn verplichtingen zoals vastgelegd in deze voorwaarden heeft voldaan
Il Nido Nero

ART 3

Rechten en Plichten huurder

 1. Tussen huurder en verhuurder is een overeenkomst tot stand gekomen op het moment dat verhuurder de reservering aan huurder heeft bevestigd en de volledige betaling is gebeurd.
 2. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris zonder schade te hebben aanvaard, tenzij hij op de dag van aankomst bij verhuurder melding heeft gemaakt van schade of niet werkende toestellen.
 3. Huurder mag de cabin niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 4. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als overnachtings- of meetingruimte gebruiken en met name daarin geen activiteiten uitoefenen in strijd met de openbare orde of openbare zeden.
 5. Huurder zal de vakantiewoning netjes en schoon bewonen waarbij hij zich verbindt, alle schade door zijn toedoen of nalatigheid aan de vakantiewoning, de stoffering, de huisraad of anderszins ontstaan direct melden en -in overleg met verhuurder- vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of de huisraad.
 6. Huurder draagt zorg dat er geen overlast voor de kwetsbare natuurterreinen ontstaat. Dit houdt o.a. in dat: er geen versieringen worden aangebracht of (party-)tenten worden geplaatst zonder toestemming vooraf van verhuurder; geluidsapparatuur buiten niet hoorbaar mag zijn; etc. Bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot verstoring van de rust en omgeving.
 7. Huurder draagt zorg dat de woning opgeruimd en ‘bezemschoon’ wordt opgeleverd (vaat schoon opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats; vloer bezemschoon; vuilniszak, plastic, glas en papier in bijhorende sorteerbakken). Bij in gebreke blijven, krijgt de huurder hiervan binnen een week bericht. De werkelijke meerkosten voor het opruimen en schoonmaken en de administratiekosten zullen dan in rekening worden gebracht, met een minimum bedrag van € 50.
 8. Huurder draagt als een goede huisvader zorg voor de materialen in en rond de cabin. Indien huurder schade aan de cabin, de directe omgeving en/of accessoires in of rond de woning berokkent, stelt huurder binnen de week van vertrek de verhuurder onverminderd op de hoogte. Afhankelijk van de ernst en soort schade zal verhuurder al dan niet binnen de 2 weken na ontvangst een schadedossier opstellen en voorstel aan huurder sturen ter compensatie van de effectief geleden schade. Verhuurder rekent voor elk schadedossier een administratiekost van € 50 aan bovenop de effectieve herstel- of vervangingskost die transparent en duidelijk aan huurder wordt gecommuniceerd. Het (opzettelijk) nalaten van melden van schade kan de nodige burger- en strafrechtelijke gevolgen voor huurderhebben. Schadedossiers worden bij onderling akkoord ofwel rechtstreeks tussen huurder en verhuurder afgehandeld of doorgegeven aan professionele verzekeringsinstanties voor verdere afhandeling.
 9. Huurder mag geen huisdieren meenemen in de shelter.
 10. Huurder mag met motor of auto niet over de terreinen rijden die afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer of private wegen, wanneer deze zijn opgenomen in de routebeschrijving naar en van de shelter of andere wegen die leiden naar de shelter. Parking is enkel toegestaan op de door verhuurder opgegeven plaatsen. Voor het overige gelden uiteraard de aangegeven ver- en geboden. Verhuurder rekent voor elk overtredingsdossier een administratiekost van € 50 aan bovenop de effectieve herstelkost van terrein, indien van toepassing, die transparent en duidelijk aan huurder wordt gecommuniceerd.
 11. Huurder draagt zorg dat de huisregels welke in de shelter zichtbaar staan weergegeven worden nageleefd.
 12. Huurder draagt zorgt voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van huurder, andere gasten als eventueel bezoekHuurder is daarmee aansprakelijk voor veroorzaakte schade en overlast.
 13. Huurder kan de shelter op de aankomstdatum vanaf 6 PM betrekken en zal de woning op de vertrekdatum voor 10 AM uur dienen te verlaten. Bij vertrek op een later tijdstip dient de huurder verhuurder ruimschoots op voorhand te informeren en eventueel een extra huurbedrag voor ‘late check out / early check in’ te betalen.
Il Nido Nero

ART 4

KLACHTEN

Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, neemt u in dat geval telefonisch contact op met Il Nido Nero via 00 32 (0)476 40 97 50 of andere opgegeven nummers door verhuurder alsook info@ilnidonero.it. Bij geen gehoor gelieve een bericht op voicemail achter te laten. Verhuurder zal proberen zo snel mogelijk te antwoorden en waar mogelijk voor een passende oplossing te zorgen. Bent u niet tevreden over de door Il Nido Nero geleverde prestatie dan kunt u uw vragen en/of opmerkingen tot uiterlijk 14 dagen na vertrek uit de shelter schriftelijk indienen bij Il Nido Nero, Vocabolo Case Ciottole 40/B, Fraz. Cecanibbi te 06059 Todi (Perugia) Italia. 

Il Nido Nero

ART 5

Betaling- en annuleringsvoorwaarden

 1. De betaling gebeurt meteen bij reservering van de shelter. Indien verhuurder binnen de factuurbetaling vervaldatum van 10 dagen na versturen, geen betaling op de aangegeven bankrekening heeft ontvangen, mag verhuurder de reservering eenzijdig opzeggen.
 2. Indien huurder na betaling de reservering wenst te annuleren, zal huurder beroep doen op zijn eigen persoonlijke annulatieverzekering om het bedrag te recupereren. Verhuurder wordt bij een annulering zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Verhuurder zal trachten een alternatieve datum voor huurder te zoeken op aanvraag van huurder. Raadpleeg Artikel 6 voor wijzigingsvoorwaarden.
 3. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan verhuurder de huurder het gebruik van de shelter ontzeggen.
 4. De huurder kan geen herroepingsrecht uitvoeren van zodra hij/zij een betaling heeft uitgevoerd voor de reservering van een bepaalde datum of bestelling van een voucher voor een logie met een vastgelegde verval- of uitoefendatum. 
 5. Aangekochte vouchers vervallen automatisch 1 jaar na aankoopdatum. Vouchers kunnen verlengd worden indien de gelukkige ontvanger of aankoper van de voucher Il Nido Nero binnen 1 jaar of ten laatste op de laatste dag van de maand van de vervaldatum per mail of via de website contacteert. De meerprijs voor een verlenging van de voucher in dit geval bedraagt 40 EUR voor max. 6 maanden verlenging. De meerprijs voor een verlenging van max. 12 maanden bedraagt 75 EUR.
Il Nido Nero

ART 6

WIJZIGINGSVOORWAARDEN

 1. Indien de huurder op een bestaande reservering wil bijboeken of de verblijfsduur wil verlengen, dan zal de verhuurder hier geen wijzigingskosten voor in rekening brengen indien de beschikbaarheid dit toelaat. Verhuurder moet hiervan echter minstens 48 uur voor aanreis over geinformeerd worden en de betaling voor bijkomende diensten voor start van de huurperiode worden voldaan.
 2. Indien de huurder om welke reden dan ook van een bestaande reservering de shelter of de periode wil wijzigen, rekent de verhuurder hiervoor wijzigingskosten aan. Een wijziging is enkel mogelijk indien verhuurder een passend aanbod kan maken, rekening houdende met hun beschikbaarheidskalender.

Deze wijzigingskosten bedragen:
– Bij wijzigingen meer dan 14 dagen voor de aankomstdatum: 1 x extra administratiekosten van EUR 40,-;
– Bij wijziging binnen 14 dagen voor de aankomstdatum: 50% van de initieel overeengekomen huurprijs;

 

Il Nido Nero

ART 7

Annuleringsvoorwaarden

 1. Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat, kan verhuurder niet verantwoordelijk gesteld worden voor terugbetaling;
 2. Verhuurder adviseert de huurder om in een eigen annuleringsverzekering te voorzien, wanneer de annulering plaatsvindt ten gevolge van een aantal vastgestelde onzekere gebeurtenissen. (zie voorwaarden annuleringsverzekering huurder)
 3. Indien verhuurder het verblijf wegens overmacht (onvoorziene gebeurtenis / buiten de wil van verhuurder / onmogelijk om de huurovereenkomst uit te voeren) dient te annuleren, zal het verblijf kosteloos door verhuurder worden geannuleerd en omgezet in een vouchercode voor huurder. De huurder kan deze code op een later moment -na het beëindigen van de overmacht situatie- omzetten in een nieuwe boeking. De vouchercode dient binnen de 1 jaar na opheffing van de overmachtsituatie te worden geactiveerd.
Il Nido Nero